راه حلی ایده آل برای مکان های ایده آل : پارکت ایزوفام

پارکت ایزوفام ، به دلیل ساختار بی نقص و عیب روکش و چگالی مناسب فیبر خود، برای طراحی های مکان مورد نظر شما محصولی فوق العاده می باشد.

تماس با عاملیت فروش پارکت ایزوفام در سایت خاوران

0919-3032078
0912-0522544
021-33288244
021-33288255

پارکت ایزوفام